Tûkelteammen 0104

22 Oktober 2002

De dielnimmers oan dizze taalkwis binne yn team 1: skriuwer Hylke Speerstra en Martsje Stelwagen; team 2: skûtsjeskipper Lodewijk Meeter en Klaske Visser-v.d. Baan.