Tûkelteammen 0201

30 Septimber 2003

De earste ôflevering fan it twadde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sitte aktrise en sjongeres Maaike Schuurmans en Teade Kingma; yn team 2 sjonger Meindert Talma en Piter Postma.