Underdûke yn it Lege Midden

09 April 2006

Hans de Haas kaam as jonge yn 1944 mei syn heit Roelof Horreüs de Haas (biologylearaar) as ûnderdûker nei de pleats Heach Hiem yn de Alde Feanen, by de famylje De Boer. Heit lei fan alles fêst (yn tekst en byld) oer dy perioade, fan oerstreamingen oant reedriden. Soan Hans fertelt deroer en lit fan alles sjen. Der is in tentoanstelling yn it Fersetsmuseum en ek giet er werom nei de pleats.