Van harte pardon - asyl yn Fryslân

29 Febrewaris 2004

We sjogge hoe't it giet mei de opfang fan flechtlingen, asylsikers en prate mei helpferlieners. Op ferskate plakken wurde minsken opfongen, lykas yn Wytmarsum, minsken wachtsje op de proseduere, guon binne al útprosedearre. We hearren oer 'schrijnende gevallen', dêr't besocht wurdt in fergunning foar oan te freegjen. We sjogge ek by in skoalle en tsjerke yn Easterbierrum dêr't asylsikers meidraaie yn it gewoane libben.