Waarmer en wieter: de gefolgen fan klimaatferoaring

17 Desimber 2000

Prof.dr.ir. Pier Vellinga is klimaatdeskundige. We folgje him yn syn wurk, by in konferinsje yn Den Haag, by lessen oan studinten yn Amsterdam, yn petear mei kommissaris Nijpels, by in telefyzje-optreden by Barend&Witteman en by syn broer op de pleats yn Nijlân. Hy hat noed oer de opwaarming fan de ierde en de tanimmende oerstreamingen. Om minder fossile brânstoffen te brûken moatte we mear wyn- en sinne-enerzjy opwekke seit er en sjen nei biogas.