Wurktiid TV: Keuken yn It Wiid

23 Oktober 1996

Yn Wurktiid TV is der in fakatuere fan sous-chef by It Wiid yn Earnewâld. Yn bedriuwsnijs sjogge we by ekologyske bakker Bolhuis yn Jobbegea. En der wurdt wat ferteld oer de stichting De Commisseur.