Wurktiid TV: Kultuertoerisme yn Boalsert

04 Oktober 1995

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer de opkomst fan it kultuertoerisme. Yn Boalsert hat de Stichting Kultuertoerisme yn Fryslân it âlde weeshûs kocht en opknapt. R. Terpstra fan de stichting fertelt deroer. Eksploitant H. Wijbenga ferhiert it stedsloazjemint.