Linkk Ekstra: godstsjinst 3

27 April 2001

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel trije fan de rige oer it leauwe: joadedom, kristendom en islam. Jildou Hoitsma giet yn op de oerienkomsten, elk leaut yn deselde God, mar ek op de ferskillen. Dat sit ûnder oare yn de gewoanten fan iten en bidden.