Linkk Ekstra: godstsjinst 2

23 Maart 2001

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is in ferfolch op diel 1 oer de ferskate godstsjinsten. Jildou Hoitsma fertelt oer it ûntstean fan it kristendom en de islam en praat mei moslima Naziha Yigit en kristen Marthe Otter.