Linkk Ekstra: godstsjinst 1

23 Jannewaris 2001

Yn dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, giet it oer it joadedom. Jildou Hoitsma leit út wat it Joadske leauwe ynhâldt en fertelt oer de skiednis, mei û.o. de Joadeferfolging yn de Twadde Wrâldoarloch. Bram van Pinxteren is Joadsk en hy fertelt oer de gewoanten, lykas koosjer ite. Jacob de Leeuwe is foargonger yn de synagoge en fertelt oer it leauwe.