Tûkelteammen 0302

06 Oktober 2017

De twadde ôflevering fan it tredde seizoen fan de taalkwis Tûkelteammen. Yn team 1 sit dichter Tsead Bruinja mei Jirnsumer Jan Douwe Tiemersma en yn team 2 sit skriuwer en muzikant Hein Jaap Hilarides en Wergeaster Aaltsje Meinderts.