Fan fan: Chris Wassenaar

17 Augustus 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt keatser Chris Wassenaar it himd fan it liif frege troch Knillis van de Burg (8 jier). Se moetsje elkoar by de keatser thús yn Minnertsgea.