Fan fan: Wout Zijlstra

10 Augustus 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt sterke man Wout Zijlstra it himd fan it liif frege troch René Hijlkema (13 jier) út Drylts. Se treffe elkoar op de Highland Games.