Fan fan: Simon Minnesma

03 Augustus 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt keatser Simon Minnesma it himd fan it liif frege troch Sjouke Dijkstra (8 jier) út Folsgeare. Se treffe elkoar op it keatsfjild.