Fan fan: Tonny de Jong

07 Septimber 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt reedrydster Tonny de Jong it himd fan it liif frege troch Dieuwke van der Werf (12 jier). Se moetsje elkoar yn de sportskoalle.