Fan fan: Ids Postma

20 July 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Ids Postma it himd fan it liif frege troch de suskes Hennie en Jetty de Vries. Se moetsje de reedrider op syn pleats yn Dearsum.