Fan fan: Hester Klompmaker

24 Augustus 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Hester Klompmaker it himd fan it liif frege troch Marrit Veninga (8 jier) út Burgum. Se wol benammen alles oer it hynder History witte. Se moetsje elkoar yn de stâl by Hester Klompmaker.