Fan fan: Edwin Steringa

18 Novimber 1999

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Edwin Steringa it himd fan it liif frege troch Allard de Vries (10 jier) fan De Westereen. Hy moetet de judoka op de matte yn Oentsjerk.