Fan fan: Pelgrim Flyers

19 Oktober 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurde de iishockeyers Pelgrim Flyers it himd fan it liif frege troch Jacob Schurer (39 jier). Hy moetet de spilers thús en fansels op it iis.