It Wetter Op 2: Tsjûkemar (2)

20 July 1999

Ferslachjouwer Albert Jensma en kameraman Gerko Jonker binne noch hieltyd op de Tsjûkemar, de grutste mar fan Fryslân, Se prate mei beropsfisker Eppie Visser oer syn wurk en mei Cees Griffioen, finansjeel topman by KPN oer de skjintme fan de mar. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.