It Wetter Op 4: Suderseemuseum

22 July 1999

Ferslachjouwer Albert Jensma en kameraman Gerko Jonker binne yn it Suderseemuseum yn Enkhuzen, dêr is in doarp neiboud út earder tiden mei huzen, winkels en in skoalle. Albert sjocht by it rikjen fan fisk en giet wer werom mei de farferbining oer de Iselmar nei Starum. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.