It Wetter Op 7: Heech en Wâldsein

28 July 1999

Ferslachjouwer Gerrit Hofstra en kameraman Thomas Overal binne mei Wieger en Ciska yn Heech dêr't se les krije yn in Valk. Dêrnei farre se yn in sloep nei Wâldsein dêr't se in Ingelske toerist treffe. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.