It Wetter Op 5: Snitsermar

26 July 1999

Ferslachjouwer Gerrit Hofstra en kameraman Thomas Overal farre op de Snitsermar op in jacht fan in heal miljoen en prate mei jachtmakelder Albert Gerritsma. Ek prate se mei Ries de Bruin, skipper fan in skûtsje út Heech. Op it Starteilân moetsje se fakânsjegongers en minsken dy't op har personielsreiske foar it earst sile. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.