It Wetter Op 15: Lauwersmar

01 Septimber 1999

Ferslachjouwer Simone Scheffer en kamerafrou Yvonne Douma farre mei de Grinzer famylje Bouma op de Lauwersmar. Se komme der al 30 jier, it is in lestich mar fanwege de grutte djipteferskillen. Mei H. Nauta praat Simone oer de skiednis fan de mar dy't ûntstien is nei de ôfsluting fan de eardere Lauwerssee. Hy fertelt ek oer de slûzen. Oan de ein moat ien sa rap mooglik in pealstek (knoop) lizze.