Sadwaande: Lytse musea

08 Maaie 2002

Dizze Sadwaande giet oer lytse musea. Fryslân hat tal fan lytse musea. Sûnt koart kinne se yn de beneaming komme foar in kwaliteitskarmerk. Oer wat de betingsten dêrfoar binne, hearre we fan museumkonsulint Mirjam Pragt. We sjogge ek by wat lytse musea: rock'n'rollmuseum yn Arum, it Damshûs yn Nij Beets en it Admiraliteitshûs yn Dokkum. Floris wol har museum ek oanmelde foar it karmerk.