De fergetten koker

25 Maaie 2008

Yn it depot fûn it Fries Museum in bysûndere Japanske lakkoker út de 17de iuw. Hy wie fan Hendrick van Buijtenhem, opperhaad fan de VOC-fêstiging op it Japanske hannelseilân Deshima. De koker is beskildere en der sieten dokuminten yn fan Van Buijtenhem. We dûke yn de skiednis fan de man en de koker. It ferhaal begjint yn Fogelsanghstate yn Feankleaster, earder in úthôf fan it museum.