Huis voor jongeren

23 Oktober 2005

Yn Ljouwert is it Huis voor Jongeren yn 2013 begûn. We folgje trije bewenners: Gerardus, Daniël en Dominiek. Troch gedrachsproblemen koenen se net mear thús wenje. Mei help en begelieding leare se foar harsels te soargjen. Yn 2005 sjogge we wer hoe't it mei se giet, ha se leard om foar harsels te soargjen?