Linkk Ekstra: Midsiuwen 1

14 Jannewaris 2005

Yn dizze Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, diel ien fan de searje oer de Midsiuwen. Jildou de Vries dûkt yn de skiednis fan Fryslân, oer de tiid tusken 500 en 1500. Fryslân seach der doe hiel oars út, de Middelsee rûn fier de provinsje yn en Ljouwert lei oan see. It lân strûpte faak ûnder en minsken wennen op terpen en bouden diken om drûge fuotten te hâlden. Wat is no noch út dy tiid te sjen yn it Fryske lânskip? Archeologen ha fan alles fûn yn de grûn by terpôfgravingen.