Sâltboeren

19 Maart 2006

Sâltfabryk Frisia yn Harns hellet sâlt út de grûn. Yn 1993 en yn 2002 binne der fergunningen ôfjûn om dat te dwaan. We sjogge by it fabryk, mar ek by tsjinstanners fan de winning: boeren dy't skea ûnderfine, lykas it sâlter wurden fan de grûn en boaiemdelgong. Ferskate partijen komme oan it wurd: TNO, LTO en Wetterskip Fryslân en we sjogge by tal fan (biologyske) boeren.