VMBO'ers op it wetter - fiif jier letter

16 Oktober 2005

Fiif jier lyn folgen we fjouwer learlingen fan de Maritieme Academie yn Harns, dêr't se de oplieding folgen foar matroas yn de binnenfeart en ek yntern wennen. No fiif jier letter sykje we se wer op. Hoe is it har fergien? Wurkje se yn de sektor of dogge se wat oars? En wat is yn de tuskentiid bard? Portret fan Jard Jissink (19), Ynse Leenstra (17), Marjoke van Es (19) en Mike Herder (17).