Linkk Ekstra: Wurkje yn Fryslân 1

01 Febrewaris 2002

Dizze ôflevering fan Linkk Ekstra, in programma fan skoaltelefyzje, is diel ien fan in searje oer wurk. Jildou de Vries ûndersiket hoe't it wurk ferdield is yn de provinsje. Yn Ljouwert wurkje in hiel soad minsken op in lytse romte, wylst de lânbou in soad grûn ynnimt, mar yn dy sektor wurkje wol minder minsken. Se leit út dat der trije ferskillende sektoaren binne: lânbou, yndustry en tsjinstferliening. Se praat mei Skelte Brouwers fan de provinsje.