LTV_Portret-Shakey-Sam_WR

Shakey Sam. De wite blues fan Simon Vlietstra

07 Maaie 2006

Portret fan Simon Vlietstra, alias Shakey Sam, de iennige Fryske bluesartyst. 25 Jier nei syn selskeazen dea wurdt er eare mei in tribute. Freonen, famylje (broer, mem, soan), kollega's en bandleden sjogge werom en fertelle oer har bân mei de sjonger en mûlharpspiler. Syn artystenamme ûntstie om't er altyd senuwachtich wie. Hy bruts lanlik troch en siet by de band Barrelhouse. Nei in drege jeugd (út hûs pleatst) kaam er yn de kunde mei de blues fan Cuby and The Blizzards. It wie net in maklik man, mar wol earlik mei 'zeggingskracht' yn syn muzyk.

LTV_Nader-tot-Fryslan_WR

Nader tot Fryslân

30 April 2006

Steven de Winter ferhuze mei syn frou en twa bern nei Greonterp/Blauhús. As 'Hollanner' ûndersiket er syn ynboargering yn Fryslân, de minsken, de gewoanten en fansels de Fryske taal.

LTV_Nynke-Laverman_WR

Nynke Laverman - Ik fiel wat ik sjong

23 April 2006

Nynke Laverman is dwaande mei har nije programma 'De maisfrou'. Se fertelt oer har ideeën en ynspiraasjeboarnen. De teksten binne skreaun troch dichter Albertina Soepboer, dy't har ynspirearje liet troch Meksiko, it lân dêr't se beide ek hinne west ha. Se fertelle oer de teksten en de muzyk en we sjogge by de opnamen en de muzikale ynfolling fan slachwurker Sytze Pruiksma.

LTV-Generaasjes-5-PiterWilkens-en-YmiebijdeLeij

Generaasjes 5: Ymie bij de Leij en Piter Wilkens

28 Oktober 2006

Ymie bij de Leij spile toaniel by it selskip Roel Nijboer en it Jorwerter iepenloftspul, mar song ek fral, û.o. by bigbands. De leafde foar muzyk hat se oerdroegen oan soan Piter Wilkens, de eardere timmerman dy't no fan syn muzyk libje kin. Syn nijste cd is ynspirearre op wurk fan Cornelis Vreeswijk. Ek Ymie makke op har 70ste noch in cd. Der wie altyd muzyk yn 'e hûs en beide kinne der net sûnder.

LTV-Generaasjes-4-Mindert-en-BabsWijnstra

Generaasjes 4: Mindert en Babs Wijnstra

28 Maaie 2006

Mindert Wijnstra is ûnderwizer, berneboekeskriuwer en ferhaleferteller. Syn dochter Babs is yllustratrise en makket ek wurk foar de boeken fan har heit. Se die de keunstakademy en makket ek ferhalen en tekeningen foar it skoaltelefyzjeprogramma It Boskwyfke. Se komme fan Warns, flakby de Iselmarkust dy't beide ynspiraasje jout. We sjogge Mindert as ferhaleferteller yn aksje en Babs achter de tekentafel. Om't Mindert oan in ienmansskoalle stiet, hat er syn dochter seis jier lang yn de klasse hân. Se fertelle oer har gearwurking en de humor yn it wurk.

LTV-Generaasjes-3-BouweReinDijkstra-en-PeterDijkstra

Generaasjes 3: Bouwe Rein en Peter Dijkstra

16 April 2006

Bouwe Rein en Peter Dijkstra binne beide as dirigint aktyf yn de muzykwrâld. Heit Bouwe rjochte it ynternasjonaal ferneamde Roder Jongenskoor op, dêr't soan Peter ek by siet. Hy stie mei it koar yn it Concertgebouw foar de Matthëus. Ek rjochte er it Martini Jongenskoor yn Snits op. Soan Peter begûn as jonge sopraan, mar stie op syn 13de al te dirigearjen. Nei in stúdzje oan it konservatoarium is er suksesfol, û.o. mei it Nederlands Kamerkoor, en wurket er ek yn it bûtenlân. Muzyk spile thús in grutte rol. Beide fertelle oer har passy en ek wat de ferskillen tusken har binne.

LTV-Underduke-yn-it-Lege-Midden_WR

Underdûke yn it Lege Midden

09 April 2006

Hans de Haas kaam as jonge yn 1944 mei syn heit Roelof Horreüs de Haas (biologylearaar) as ûnderdûker nei de pleats Heach Hiem yn de Alde Feanen, by de famylje De Boer. Heit lei fan alles fêst (yn tekst en byld) oer dy perioade, fan oerstreamingen oant reedriden. Soan Hans fertelt deroer en lit fan alles sjen. Der is in tentoanstelling yn it Fersetsmuseum en ek giet er werom nei de pleats.

LTV-It-ferhaal-fan-de-film-Sportman-fan-de-Ieu_WR

It ferhaal fan de film 'Sportman fan de Ieu'

02 April 2006

We sjogge achter de skermen by de opnamen fan de film 'Sportman fan de Ieu' oer pealsitter Teake. De film spilet him ôf yn Fryslân yn de jierren tritich. We prate mei akteurs, lykas Jochum ten Haaf en Joke Tjalsma en sjogge by de opnamen. Der is ek in taalcoach dy't om de útspraak fan it Frysk tinkt.

LTV-Duorsume-Enerzjy_WR

Duorsume enerzjy

26 Maart 2006

Oer net al te lange tiid reitsje de fossile brânstoffen op, dus wurdt sjoen nei alternativen lykas wyn- en sinne-enerzjy. Oerheden sille dat oppakke moatte, Twadde Keamerlid Diederik Samsom komt oan it wurd, lykas deputearre Bertus Mulder en wethâlder Marga Waanders en miljeudeskundige Bouwe de Boer. We sjogge by bedriuwen dy't sykje nei oare foarmen om enerzjy op te wekken, lykas by Nij Bosma Zathe (út keunstdong) en by Wetsus (út oergong fan sâlt nei swiet wetter) en by frachtweinen dy't op koalsiedoalje ride. Ek heechlearaar duorsume technology Wubbo Ockels komt oan it wurd.

LTV-Saltboeren_WR

Sâltboeren

19 Maart 2006

Sâltfabryk Frisia yn Harns hellet sâlt út de grûn. Yn 1993 en yn 2002 binne der fergunningen ôfjûn om dat te dwaan. We sjogge by it fabryk, mar ek by tsjinstanners fan de winning: boeren dy't skea ûnderfine, lykas it sâlter wurden fan de grûn en boaiemdelgong. Ferskate partijen komme oan it wurd: TNO, LTO en Wetterskip Fryslân en we sjogge by tal fan (biologyske) boeren.

LTV-Generaasjes-2-Tjalling-en-Berber-van-den-Berg_WR

Generaasjes 2: Tjalling en Berber van den Berg

12 Maart 2006

Tjalling en Berber van den Berg binne heit en dochter. Heit Tjalling is turnlearaar en brocht fernijing yn de turnwrâld mei materialen, metoades en akkommodaasjes. Sa betocht hy in nij soarte fan falkûle mei skom yn gearwurking mei Sidijk út Grou. Hy is ek nau belutsen by de bou fan de nije turnhal yn Sportstad Heerenveen dat by it Abe Lenstrastadion boud wurdt. Dochter Berber is 18 jier, sit op it VWO en riedt har ta op de kwalifikaasjes foar it EK. Har doel is om de Olympyske Spelen yn 2008 te heljen en se wol sjirurch wurde.

LTV-It-nije-learen-yn-it-beropsunderwiis_WR

It nije learen by it Friesland College (beropsûnderwiis)

05 Maart 2006

By It Friesland College (beropsûnderwiis) wurdt ynset op it nije learen: praktykstjoerd ûnderwiis. Gjin roasters, fakken en sifers, mar coaches, leartrajekten en prestaasjes. We sjogge by FC-XL foar learlingen dy't noch gjin beropskar makke ha en by saaklike tsjinstferliening. De skoalle leit út wêrom't se hjirfoar kieze, dosinten en learlingen komme oan it wurd en ek heechlearaar ûnderwiiskunde oan de RUG dy't kritysk op dit soarte fan ûnderwiis is. Learlingen leare sa gjin kennis en feardichheden. Ek net alle leararen kinne har yn dizze foarm fine.

Pages