LTV_Jou-Le-Roy-de-tiid_doku_WR

Jou Le Roy de Tiid

18 Desimber 2005

Portret fan keunstner-filosoof Louis le Roy (berne yn 1924 yn Amsterdam) dy't as tekenlearaar op It Hearrenfean wurke. Syn revolúsjonêre ideeën oer grienfoarsjenningen yn de stêd soarge yn de 60-er jierren foar de bynamme 'de doarpsgek fan Mildaam'. Syn motto is: de minske is de natuer. Syn park opboud mei pún en stiennen oan de Kennedyleane op It Hearrenfean wurdt opknapt. Syn fyzje is dat kultuer en natuer gearwurkje, te sjen yn syn Ekokatedraal yn Mildaam. Syn fyzje hat oer de hiele wrâld folgelingen.

LTV_Froulju-yn-Japanse-kampen_doku_WR

Skeind mar net brutsen - oerlibje yn in kamp

04 Septimber 2005

Trije froulju fertelle oer har tiid yn in Jappekamp yn Nederlânsk-Ynje. It binne Jacoba Oswald-de Vries (berne yn 1911), Frouwien Rullmann-Oldhoff (berne yn 1925) en Win Rinzeman-Admiraal (berne yn 1934). Ek bern fan de froulju komme oan bod.

LTV_Drents-Friese-Wold_doku_WR

It bosk is fan ús allegear - oer it Drents Friese Wold

18 Septimber 2005

Yn Nasjonaal Park Drents Friese Wold wurde tal fan beammen kapt om sa mear fariaasje te krijen. It gebiet bestiet út 4.000 bunder bosk, der is heide en it woestyngebiet Keale Dunen. It kappen troch Steatsboskbehear ropt heftige reaksjes op. Der wurde ynformaasjejûnen belein foar omwenners en der wurdt in aksjegroep oprjochte dy't yn de supermerk mei ynformaasje stiet. Earder is de wetterhúshâlding yn it gebiet mei it Beekdal al opknapt. It Nasjonale Park smyt mear bekendheid op wat goed foar de rekreaasjesektor, lykas de camping, is.

LTV_Doarpendebat_doku_WR

Speure nei it DNA fan doarpen

02 Oktober 2005

Om te sjen hoe't doarpen groeie kinne mei each te hâlden foar karakter en lânskip wurde Easterlittens as terpdoarp yn Littenseradiel en Aldegea as feartdoarp yn Wymbritseradiel neier ûndersocht. Bewenners sette belangrike plakken op de foto en ferskate saakkundigen, lykas arsjitekt Gunnar Daan, lânskipsarsjitekt Els van der Laan en arsjitektuerhistoarikus Peter Karstkarel, litte har ljocht der ek oer skine.

LTV_De-Missy-fan-Jan-Douwe_doku_WR

De missy fan Jan Douwe van der Ploeg

30 Oktober 2005

Jan Douwe van der Ploeg is heechlearaar oan de universiteit fan Wageningen. Hy pleitet foar mear lânskipsbehear en it minderjen fan de lânbousubsydzjes.

LTV_Wieringerma_WR

De Wieringermar ûnder wetter

04 Maaie 2008

Dokumintêre oer it ûnder wetter setten fan De Wieringermar troch de Dútsers op 17 april 1945. Foar de pioniers wie 17 april in ôfgryslike klap. Foar de twadde kear moasten se de polder wer opbouwe. De skiednis wurdt ferteld troch bern fan doe: Tjeerd Veenstra, Broer Holtrop, Tine Viersen, Cees Meeuwsen en Sytse Faber.

LTV_WR_Sumati-Arya

Mear as ien libben: in portret fan Sumati Arya

06 Maart 2005

Sumati Arya is de boeddhistyske namme fan Maria Toren. Se siet 12 jier yn in kleaster yn Yndia en kaam fanwegen har sûnens werom nei Fryslân. Yn Ferwert hat se in eigen alter en libbet neffens it boeddhisme. Se fertelt oer har libben, har stúdzje (oan de Agogyske Akademy) en wurk (taalûntwikkeling) en de karren dy't se makke. Ek lit se de Stoepa yn Hantum sjen, de Tibetaansk boeddhistyske timpel.

LTV_WR_Portret-Ger-Harmsen

Tsjin de stream: portret fan Ger Harmsen (1922-2005)

01 Maaie 2005

De Amsterdamske timmermanssoan Ger Harmsen wenne sûnt ein jierren sechtich yn De Knipe, yn in pleatske dat er 'De Weegbree' neamde. De kenner fan de arbeidersbeweging, sosjale skiednis en grut leafhawwer fan natuer hie dêr in grutte biblioteek. In dei foar't de opnamen foar de dokumintêre begûnen, kaam Harmsen te ferstjerren. Hy wie 82 jier. Ferskate minsken komme oan it wurd oer de alsidige persoan Harmsen en syn betsjutting op allerhanne mêd. Dat giet fan moassen oant fakbûn en fan lânarbeider Imke Klaver oant Karl Marx. Yn argyfbylden komt Harmsen sels ek oan it wurd.

LTV_Trije_oersetters

De oersetters: Klaas Bruinsma, Eric Hoekstra en Piet Brouwer

23 Jannewaris 2005

Portret fan trije oersetters dy't klassikers út de wrâldliteratuer nei it Frysk oersette. Klaas Bruinsma set in hiel soad oer, no is er dwaande mei wurk fan de Grykske skriuwer Homerus. Eric Hoekstra set wurk oer fan filosoof Friedrich Nietzsche en Piet Brouwer hat de Divina Commedia: de godlike komeedzje oerset fan Dante Aligieri. Se fertelle oer har wurk en driuwfear. Ek útjouwers Steven Sterk en Louw Dijkstra komme oan it wurd.

LTV_WR_RK-Parochy-Burgum

'Heb uw naaste lief'; oer de RK parochy yn Burgum

27 Maart 2005

Programma oer de skiednis fan de roomske parochy yn Burgum. Nei't der jild ynsammele wie, koe yn de fyftiger jierren in eigen gebou boud wurde. Tal fan parochianen komme oan it wurd, en we sjogge by ferskate fieringen. Bewenners fan it asylsikerssintrum komme ek yn de tsjerke en bringe har eigen taal mei.

LTV_WR_Omke-Jan

Omke Jan (film)

26 Juny 2005

Film mei it ferhaal fan de 85-jierige Jan Mosterman fan Hollum (It Amelân) dy't siik is en in ein oan syn libben meitsje wol. Syn famylje komt om ôfskied te nimmen. Yn de film wurdt spile troch Romke de Leeuw, Tamara Schoppert, Geert Lageveen, Hilbert Dijkstra, Henk Zwart, Joop Wittermans, Nynke Laverman, Ria Marks, Aly Bruinsma en Pieter de Vries.

LTV_WR_Portret-dumny-Bottenbley

It teäter fan de Hear: oer de Betheltsjerke en dûmny Bottenbley

10 April 2005

Portret fan dûmny Orlando Bottenbley en syn baptistegemeente De Betheltsjerke yn Drachten. Trije kear sneins sitte der sa'n 2.000 minsken yn de tsjerke dy't gebrûk makket fan moderne techniken en popmuzyk. We sjogge by de (doop)tsjinst, mar ek achter de skermen: fan de parkearwacht oant de technyk en fan it koar oant de bernetsjinst. Bottenbley fertelt wêrom't syn tsjinten safolle mooglik minsken oansprekke. Tal fan leauwigen fertelle wat har sa yn de tsjinsten oansprekt.

Pages