LTV_RENDAC_180404_WR

Gjin dea guod baas - oer 'it stjonkfabryk'

18 April 2004

Yn 1926 iepene yn Sumar it earste destruksjebedriuw fan Nederlân: NTF (Nederlandshe Thermochemische Fabrieken). It bedriuw krige yn de rin fan de jierren oar wurk en oare nammen, fan Rendac nei Sonac. Earder ferwurke it bedriuw kadavers, no is dat saneamd 'categorie 3'-materiaal lykas bonken, hûden en fearren. Yn in Twadde Keamerkommisje wurdt praat oer de kosten, de minister wol de jierlikse bydrage ynlûke. Der is noed oer falliseminten en it yllegaal dumpen fan dea fee.

LTV_BERNARD_SMILDE_110404_WR

Sang fan 'e hoeder - portret fan Bernhard Smilde

11 April 2004

Dûmny Bernhard Smilde hat tal fan lieten komponearre en in soad teksten nei it Frysk oerset. In koar ûnder lieding fan Hoite Pruiksma sjongt in tal fan syn wurken en Smilde fertelt oer syn leafde foar de muzyk, de Fryske taal en it dûmny-wêzen.

LTV_DUALISME_040404_WR

Stoom afblazen - dualisme yn de provinsje Fryslân

04 April 2004

In jier lyn waard it dualisme yn de provinsjale polityk ynfierd. Tenei bepale de Steaten it belied en fiere de deputearren dat út. It proses giet mei fallen en opstean, kostet in hoop jild en fral in hoop tiid. Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd en beide kanten fan it systeem: deputearren Jan Ploeg, Ton Baas en Bertus Mulder en steateleden Johannes Kramer (FNP), Marianne van Hall-Disch (CDA), Bert Versteeg (PvdA) en Otto van der Galiën (KristenUny/SGP).

LTV_VAN_HARTE_PARDON_290204_WR

Van harte pardon - asyl yn Fryslân

29 Febrewaris 2004

We sjogge hoe't it giet mei de opfang fan flechtlingen, asylsikers en prate mei helpferlieners. Op ferskate plakken wurde minsken opfongen, lykas yn Wytmarsum, minsken wachtsje op de proseduere, guon binne al útprosedearre. We hearren oer 'schrijnende gevallen', dêr't besocht wurdt in fergunning foar oan te freegjen. We sjogge ek by in skoalle en tsjerke yn Easterbierrum dêr't asylsikers meidraaie yn it gewoane libben.

LTV_FRIJWILLICH_FERPLICHT_080204_WR

Frijwillich ferplicht, oer de Fryske brânwacht

08 Febrewaris 2004

We sjogge by de Fryske brânwacht: fan de 31 Fryske gemeenten ha 27 in eigen korps (guon wurkje gear). Neist beropsminsken moat de brânwacht it ek fral hawwe fan frijwilligers, mar mei de nije regeljouwing en easken wurdt dat lestiger. Tal fan brânwachtminsken fertelle oer har wurk foar guon is it hast in ropping en we sjogge by ferskate oefeningen.

LTV_JONGE_FETERANEN_150804_WR

Jonge feteranen

15 Augustus 2004

Trije jonge Friezen waarden as militêr op missy stjoerd nei oarlochsgebieten. Yvonne van der Meulen siet yn 1996 yn Bosnië, Jeroen Binnema yn 1994 yn Rwanda en Ynse Schellens yn 1995 yn Bosnië. Se fertelle oer har wurk, wat se meimakken en seagen en de ynfloed dy't dy freeslike bylden hawwe op har libben nei de missy.

LTV_FERHUZING_FRIES_MUSEUM_250104_WR

Heakken en oezen: by de ferhuzing fan it Fries Museum

25 Jannewaris 2004

Arsjitekt Abe Bonnema liet 18 miljoen euro nei foar it Fries Museum mei as betingst dat der nijbou komme soe op it Ljouwerter Saailân/Wilhelminaplein. Net elk hat der betrouwen yn dat de kolleksjes goed foar it fuotljocht komme, lykas it Keninklik Frysk Genoatskip dat mei in grutte kolleksje de basis fan it museum is en ek de Ottema-Kingma Stichting hat fragen. Meiwurkers fan it Fries Museum komme oan it wurd en litte in soad fan de kolleksje sjen, skilderijen tekstyl, ierdewurk en sulver. En dan is der noch de fraach wat mei de pannen oan de Turfmerk barre moat.

LTV_MUSISI_FAN_MOARN_180104_WR

Musisy fan moarn: trije jonge muzyktalinten yn Fryslân

18 Jannewaris 2004

We komme yn de kunde mei trije jonge muzyktalinten yn Fryslân: Renske Wijma spilet hoarn, Harjan Deddens (elektryske) gitaar en Lennert Busch makket filmmuzyk. Se fertelle oer har leafde foar muzyk en we sjogge by har op de oplieding (konservatoarium yn Grins, Academie voor Popcultuur yn Ljouwert en de HKU yn Utrecht), by it oefenjen en by optredens. Ek dosinten en famyljeleden komme oan it wurd.

LTV

Tryntsje Beimers, de Fryske mem Theresa

21 Septimber 2003

Ferpleechkundige Tryntsje Beimers fan Sint-Anne gie yn 1953 nei Tanzania om dêr it evangeelje te bringen. We sjogge by har no't se 81 jier is. Se hat hiel wat út de wei set yn Kilangala. Se hat bern opfongen, se kinne nei skoalle, jongeren leare allerhanne saken yn de wurkpleats en der is in weeshûs. Se krijt finansjele help út Fryslân en stipe fan famyljeleden.

LTV_TWARRES_281203_WR

Noch ienris Twarres

28 Desimber 2003

Mirjam Timmer en Johan van der Veen út Wergea skoare mei 'Wêr bisto?' de earste Frysktalige nûmer 1 yn Nederlân. It duo dat bekend waard as publykswinner fan sjongfestival Liet hâldt op. Mei ferskillende minsken út de muzwykwrâld sjogge we werom op it duo dat begûn op talintejachten. Nei de hit folge lanlike bekendheid, in klip, platekontrakt, toernee, twadde cd en teätertoernee.

LTV_BLAUWE_STRIDERS_211202_WR

De lêste blauwe striders

21 Desimber 2003

Yn de 20ste iuw wienen in soad minsken lid fan de drankbestriding, ien fan de oarsaken fan earmoede ûnder arbeiders. De ANDO (Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie) bestiet noch altyd en jout û.o. foarljochting. We hearre wat oer de skiednis, it read-blauwe Reduzum dat mei dûmny Boers in strider tsjin drank hie. De Blauwe Tinte is dêr noch in foarbyld fan. We sjogge by Us Blau Hiem, in akkommodaasje en camping dêr't gjin alkohol skonken wurdt. Dêr wienen op Himelfeartsdei optochten dêr't ôfdielingen mei findels yn meirûnen.

LTV_BRADA_141203_WR

De ûndergong fan Brada

14 Desimber 2003

De grutte slachterij Brada yn Ljouwert wie in begryp: kij gienen net nei de slachter, nee kij gienen nei Brada. Oait begûn yn de Lytse Tsjerkestjitte ferhuze it famyljebedriuw yn de jierren tritich nei de Snekertrekweg. Dêr fertelt Benno Brada, sechsde generaasje, oer de skiednis fan it bedriuw en de úteinlike ferkeap oan slachter Aaldert Wildeboer út Hollandscheveld. Skulden en de tongblierkrisis makken in ein oan Brada. Ald-wurknimmers komme oan it wurd en we sjogge op it bedriuw, noch yn aksje en no't it leech is. Ek feehanneler Bonne Speerstra komt oan it wurd.

Pages