LTV_PHILIPS_011203_WR

Philips, de motor fan Drachten

01 Desimber 2003

Yn 1950 kaam it skearapparatefabryk fan Philips yn Drachten. Jierrenlang waarden alle ûnderdielen fan de Philishave dêr makke. No't de direksje besletten hat om in ûnderdiel (de motor) út Japan te heljen (it wurdt makke yn Sina), is der ûnrêst ûnder de wurknimmers. Neffens guon saakkundigen in logyske ekonomyske stap, neffens oaren it begjin fan de ein. Wurknimmers komme oan it wurd, direkteuren, heechleararen, it fakbûn en in âld-steatssiktaris en âld-minister. Der is ek in soad argyfmateriaal fan it wurk yn it fabryk.

LTV_DOARPSHUZEN_231103_WR

It klopjend hert: oer doarpshuzen

23 Novimber 2003

Surhuzum (1400 ynwenners) wol graach in doarpshûs, in pear froulju binne dêr al jierren mei dwaande. Yn Langedike (300 ynwenners) is al lang in doarsphûs, mar dat moat ferboud wurde. En yn Aldetrine moat it doarpshûs (yn de tsjerke) opknapt wurde. In stichting helpt en advisearret doarpen by har plannen. Der komt hiel wat by sjen, hoe komt it mei de sinteraasje? Tal fan partijen gean der oer en wa docht it behear en binne der wol genôch frijwilligers?

LTV_HEINS_GITAARBOUWER_161103_WR

De stim fan de gitaar

16 Novimber 2003

Massoud Memar Nezhad út Iran learde gitaarbouwer Wim Heins kennen en makke dizze film oer him. We folgje it hiele proses, fan it útsykjen fan it goede hout oant it bespyljen troch de bekende gitaarfirtuoas Jan Akkerman.

LTV_FRIEZEN_WRALDSTED_261003_WR

Friezen yn in wrâldstêd

26 Oktober 2003

We sjogge by de Fryske krite yn Amsterdam dy't 65 jier bestiet, se ha in feestjûn mei Teake van der Meer. Tal fan Friezen gienen nei de grutte stêd Amsterdam, ûnder oare om wurk te finen. Histoarikus Frank Suurenbroek fertelt deroer en der is in soad argyfmateriaal te sjen. Twa Friezen om utens dogge har ferhaal: akteur Hilbert Dijkstra (dy't ek by Tryater spilet) en Tryntsje Hemstra dy't as ferpleechkundige nei de stêd kaam. Hoe is de oergong foar har en hoe Frysk fiele se har?

LTV_JAN_EISINGA_191003_WR

Portret fan lobbyist Jan Eisenga

19 Oktober 2003

Jan Eisenga wurket as lobbyist foar de trije noardlike provinsjes yn Den Haag. Hy praat in soad mei Keamerleden en hat fansels kontakten yn de provinsjes. Ien fan syn dossiers is de hege snelheidsline. We sjogge him oan it wurk en we komme yn de kunde mei syn opfolger Henk Postma.

LTV_FOLSGEARE_ONLINE_FR_121003_WR

Folsgeare on-line: de striid foar breedbân-ynternet op it plattelân

12 Oktober 2003

Hûnderten doarpen op it plattelân ha gjin breedbân-ynternet. Grutte bedriuwen ynvestearje net yn dy lytse doarpen omdat dat net út kin. Op allerhanne plakken ûntstean inisjativen om in ADSL-netwurk of wat ferlykbers oan te bieden. We sjogge yn Nijlân, Seisbierrum en Drylts. Ek bedriuwen komme oan it wurd en de polityk fan de trije noardlike provinsjes prate oer in plan fan oanpak.

LTV

Enerzjy yn wyn

28 Septimber 2003

Foar- en tsjinstanners fan wynmûnen komme oan it wurd. Tsjinstanners ha noed oer de oantaasting fan it lânskip en de oerlêst, foarstanners wolle skjinne enerzjy en it smyt wat op. Yn Sibrandahûs is mei sukses fûl protestearre tsjin ferskate plannen, mar de relaasje mei de buorlju waard net better. Yn Boazum hat in boer ien mûne pleatst, de buorlju goed 200 meter fierderop ha oerlêst. Ek in heechlearaar komt oan it wurd, krekt as de polityk en de projektûntwikkeler.

LTV

Koos Dalstra yn Nice

14 Septimber 2003

We folgje Frysk dichter en keunstner yn syn ferbliuw yn Nice, Frankryk. Syn heit wie frankofyl en bruts in stientsje út in koarstoel út de katedraal fan Blois, doe't er dêr yn de oarloch oan it wurk wie. Dat sûvenir bringt Dalstra nei Frankryk, om net inkeld in fysike reis te meitsjen, mar ek in geastlike reis. We folgje him yn syn libben, by de haven, troch de stêd, yn it museum en by it talefestival. Syn plan is om in boek te meitsjen.

LTV_150JIER_PC_3_290605_WR

150 jier PC: diel 3 'De kroan op de karriêre'

29 Juny 2003

Yn dit diel oer de PC, de belangrykste keatswedstriid fan it jier op it Sjûkelân yn Frjentsjer, giet oer de winners. Ferskate winners, net altyd ek keningen, komme oan it wurd en tinke werom. Under de sprekkers: Hotze Schuil, nûmer 1 fan it klassemint aller tiden, hy keatste fan 1945 oant 1968, Johannes Brandsma, Gerrit Okkinga, Sake Saakstra, Piet Jetze Faber dn Sake Porte.
En it giet oer de druk om te winnen en hoe om te gean mei ferlies.

LTV_150JIER_PC_2_220604_WR2

150 jier PC: diel 2 'De dei is uzes mei-inoar'

22 Juny 2003

Yn dit diel oer de PC, de belangrykste keatswedstriid fan it jier op it Sjûkelân yn Frjentsjer, giet it oer tradysjes, lykas as de lotting, en keatsgeneraasjes. Keatsleafhawwers komme oan it wurd, foarsitter Jan van der Meij komt oan it wurd, krekt as keatshistoarikus Pieter Breuker. Der binne is soad wedstriidbylden te sjen en ek argyfmateriaal.

LTV_150JIER_PC_1_150603_WR

150 jier PC: diel 1 'In klassike folkssport'

15 Juny 2003

De PC op de fiifde woansdei fan july op it Sjûkelân yn Frjentsjer is al jierren de belangrykste keatswedstriid fan it jier. Yn dit diel sjogge we nei it ûntstean en wat de PC no sa bysûnder makket. Foarsitter Jan van der Meij komt oan it wurd, krekt as keatshistoarikus Pieter Breuker. Der binne is soad wedstriidbylden te sjen en ek argyfmateriaal. De PC (Permanente Commmissie) is yn 1853 oprjochte nei't der amper mear belangstelling wie foar de Balverkaatsdag. De PC moast in fatsoenlik feest wurde, fûn betinker Jan Bogtstra dy't mar leafst 40 jier PC-lid wie.

LTV_JOS_THIE_FR_250503_WR

It ryk fan Jos Thie

25 Maaie 2003

We sjogge by de tariedingen en repetysjes fan Kening Lear, in stik dat Tryater opfiert yn it Fries Paarden Centrum. Artistyk lieder en regisseur fertelt oer it stik fan Shakespeare. We sjogge by it ûntwerpen fan de kostúms en it dekôr. Yn it stik dogge ek Fryske hynders mei. We sjogge fierder by in lêsrepetysje, by de repetysje fan amateurspilers en it casten fan in bern foar de produksje.

Pages