LTV_BESTJOERSKRISIS_FR

'As de reek oplûkt' oer de bestjoerlike problemen fan Ljouwert

27 Jannewaris 2002

Op 29 oktober 2001 stapte Loekie van Maaren op as boargemaster fan Ljouwert. It klikte net tusken har en de stêd. Letter stapte ek wethâlder Hermien de Haan op. Mei tal fan bestjoerders sjogge we werom: wat gie mis?

LTV_LUIEHOND_FR

Luie Hond

20 Jannewaris 2002

Luie Hond is in Nederlânsktalige reggaeband út Ljouwert dy't op it punt fan trochbrekken stiet. De groep bestiet út: Andries van Wieren, Joris Mous, Wyno Bruinsma, Marco van der Leest, Arjen Bras en Arjan Kiel. We folgje se by optredens yn Ljouwert en Enschede en de leden fertelle oer it ûntstean fan de band. Ek kultuerwethâlder Arno Brok, Sjouke Nauta (Friesland Pop) en sjoernalist Jacob Haagsma komme oan it wurd oer de popkultuer.

LTV_HAVEN_HARNS_2_FR

De haven, de stêd en de Harnzers (diel 2)

13 Jannewaris 2002

Twalûk oer de haven fan Harns. Yn 1877 waard de Willemshaven oanlein. Dy bedriuwen moatte dêr wei en plak meitsje foar wenningbou. Der binne plannen foar in bûtendykse havenútwreiding. Foar- en tsjinstanners fan de bouplannen komme oan it wurd, lykas de boargemaster, de brune float en de hannel.

LTV_HAVEN_HARNS_1_FR

De haven, de stêd en de Harnzers (diel 1 )

06 Jannewaris 2002

Twalûk oer de haven fan Harns. Yn 1877 waard de Willemshaven oanlein en no binne der plannen foar de oanlis fan in nije yndustryhaven. Is dat miljoeneplan helber? Foar- en tsjinstanners komme oan it wurd en ek de brûkers fan de haven. De sitewaasje yn de besteande yndustryhaven mei bedriuwen, sâltfabryk Frima en in skipswerf is nuodlik. Mei de nije haven wol de stêd oansluting hâlde en it smyt wurk op. Argyffilmkes litte bylden fan de âlde haven sjen.

LTV_LESTELUDEN_5_WR

De lêste lûden fan in taal: It stille lân (II) (diel 5)

16 Desimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit fiifde en lêste diel sjogge we opnij yn Kasjoebië, yn it noarden fan Poalen, om krekt te wêzen op it skiereilân yn it noarden. De Kasjoebyske taal krijt hieltyd mear yngong op skoalle en yn de kulturele wrâld (toaniel, literatuer en popmuzyk) en ek yn de tsjerke wurdt it brûkt en der binne programma's op radio en telefyzje yn it Kasjoebysk. Der is noed oer de takomst om't minder jongeren de taal prate mar de bewustwurding en de grutskens op de eigen taal nimt wol mear ta.

LTV_LESTELUDEN_4_WR2

De lêste lûden fan in taal: It stille lân (I) (diel 4)

09 Desimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit fjirde diel binne we yn Kasjoebië, yn it noarden fan Poalen (by Gdansk). It Kasjoebysk is in Slavyske taal, tal fan dialekten binne útstoarn. It wie in ynformele thústaal mar de lêste jierren wurdt it wer ûnderwiisd op skoallen. We hearre oer de skiednis fan de Kasjoeben en sjogge yn Feanwâlden dêr't in delegaasje op besite is op de twatalige skoalle dêr.

LTV_LESTELUDEN_3_WR

De lêste lûden fan in taal: memmetaal (diel 3)

02 Desimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit tredde diel sjogge we by de Joadske mienskip yn Sint Petersburg yn Ruslân. Ek it Jiddysk is in minderheidstaal. We sjogge û.o. yn de synagoge en yn in museum oer de Twadde Wrâldoarloch. Yn it Poeskjinhûs binne opnamen út begjin 1900 fan minsken dy'ty Jiddysk prate.

LTV_LESTELUDEN_2_WR

De lêste lûden fan in taal: de Ingermanlanners (diel 2)

25 Novimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit twadde diel giet it oer de Ingermanlanners, ynwenners fan in streek yn Ruslân dêr't minsken Finsk praten foardat dat yn 1937 ferbean waard en de ynwenners nei Sibearië ferballe waarden. We sjogge op in feest om de langste dei te fieren dêr't de âldere minsken oer eartiids fertelle. En professor Victor Denissov, fan de universiteit yn Sint Petersburg yn Ruslân, fertelt oer de skiednis fan dit folk wêrfan't de taal mei útstjerren bedrige wurdt.

LTV_LESTELUDEN_1_WR

De lêste lûden fan in taal: it âldste lûd (diel 1)

18 Novimber 2001

Rige fan fiif programma's oer bedrige talen yn East-Europa. Yn dit earste diel sjogge we Tjeerd de Graaf (fonetikus oan de Rijksuniversiteit Groningen) yn Sint Petersburg yn Ruslân. Yn it Poesjkin-hûs (museum foar literatuer) wurde tal fan waaks-silinders bewarre mei opnamen út begjin 1900. Fan alle 6.000 talen op de wrâld ferdwynt alle 2, 3 wiken in taal om't der gjin sprekkers mear binne. De RUG wurket gear mei de universiteit yn Sint Petersburg. We hearre ferskate bedrige talen (en kultueren) wêrûnder it Nenetsk.

BONNEMA_170498_WR

Boppedat: 40 jier ûntwerpen fan Abe Bonnema

17 April 1998

Arsjitekt Abe Bonnema fan Hurdegaryp (1926-2001) hat hiel wat gebouwen ûntwurpen, fariearjend fan lytse wenhuzen oant prestisjeuze projekten, lykas it hege kantoargebou fan Nationale Nederlanden yn Rotterdam. Fjirtich jier funksjonalistysk bouwen fan Abe Bonnema stiet sintraal yn in boek dat yn 1998 útkaam. Nei oanlieding dêrfan socht Omrop Fryslân de arsjitekt op.

OEROL_2002_REPO

Reportaazjes Oerol 2002

14 Juny 2002

Reportaazjes út it programma Hjoed oer it festival Oerol 2002 op Skylge. 14/6: 'Só fest op dyn sân!' Dizze titel hat Oerol dit jier meikrigen en dat wol sawat sizze as: de ferbûnens mei it eilân. 15/6: Kaartferkeap Oerol troch grutte tarin foar in part stopset. 17/6: Iepeningswykein Oerol-festival lûkt 25.000 minsken; kaartferkeap kin de drokte net mear oan. 18/6: Mear omtinken jaan oan it minderheidstaalteater. Dat is it doel fan Salted, it stik dêr't Tryater dit jier mei op Oerol stiet. 19/6: Oerol moat in wurkpleats foar jonge teatermakkers wêze.

OEROL_2001_REPO

Reportaazjes Oerol 2001

16 Juny 2001

Reportaazjes út it programma Hjoed oer it festival Oerol 2001 op Skylge. 16/6: Skriuwer Jan Wolkers, bewenner fan Teksel, iepenet it festival mei gedichten oer eilannen. 18/6: Oeral is sawat in bedriuw wurden; it festival hat de maksimum kapasiteit berikt. 25/6: In ympresje fan de lêste Oerol-dei.

Pages