LTV_TBC_APPELSKEA_061002_WR

De jierren yn Appelskea; tbc-sanatoarium

06 Oktober 2002

Foar 1950 wie de kâns grut om oan tbc (tuberkuloaze) te stjerren. Pasjinten waarden opfongen en behannele yn sanatoaria, ien dêrfan stie yn Appelskea. Pasjinten en personiel fan Beatrixoord fertelle oer har ûnderfiningen dêr. Pasjinten moasten in soad lizze, yn de bûtenloft en mannen en froulju wienen fan inoar skieden. Ek Johan Stekelenburg wie in pasjint, as foarsitter fan it Nederlandse Tuberculose Fonds iepene er in tentoanstelling. Neist de ferhalen is in soad argyfmateriaal te sjen yn de dokumintêre.

LTV_250_JIER_LEEUWARDER_COURANT_290902_WR

'Hoofdblad sûnt 1752'; 250 jier Leeuwarder Courant

29 Septimber 2002

We sjogge achter de skermen by de Leeuwarder Courant, op de redaksje, op de redaksjegearkomste en by de parse. Haadredakteur Rimmer Mulder skriuwt alle dagen in haadredaksjoneel kommentaar. Redakteur Eva Vriend fertelt oer har wurk en we sjogge har foar in stik oer skoalswimmen fan asylsikersbern op paad gean nei it swimbad. Marcel Broersma beskreau de skiednis fan de krante en hy fertelt deroer. Fierder komme oan it wurd Wio Joustra (plakferfangend haadredakteur), Fedde Dijkstra (betinkt de 'Gurbe') en Pieter de Groot (opinyredakteur).

LTV_FRYSKE_IDENTITEIT_2_220902_WR3

Rykdom of efterstân? Oer kulturele identiteit (diel 2)

22 Septimber 2002

Diel twa fan in twalûk oer kulturele identiteit. Skriuwers Geert Mak en Elsbeth Etty, histoarikus Goffe Jensma, literatuerhistoarikus Herman Pleij, politikus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta prate oer dat begryp. Watfoar rol spilet taal dêrby? Wat is de takomst fan minderheidstalen? We sjogge ek by it Grinzersk, Siuwsk en Turksk.

LTV_FRYSKE_IDENTITEIT_1_150902_WR

Rykdom of efterstân? Oer kulturele identiteit (diel 1)

15 Septimber 2002

Diel ien fan in twalûk oer kulturele identiteit. Skriuwers Geert Mak en Elsbeth Etty, histoarikus Goffe Jensma, literatuerhistoarikus Herman Pleij, politikus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta prate oer dat begryp. Bestiet der wol in Nederlânske of Fryske identiteit? Wannear is dy ûntstien en wêr bestiet dy út? Wat is de rol fan taal, hoe is dat foar Joaden en Grinzers?

LTV_PLEATSEN_SUNDER_BOER_080902_FR_WR

Pleatsen sûnder boer

08 Septimber 2002

Fryslân hat 15.000 boerepleatsen, op minder as de helte wurdt echt noch buorke. Wat bart der mei dy lege gebouwen? We sjogge ferskate foarbylden, fan wenjen oant kantoar. Sa hâldt ien bewenner alles by it âlde wylst in oar krekt de pleats oanpast nei eigen winsken. De grutte en hege skuorren wurde omboud ta kantoarromte. Oare pleatsen stean te keap en fertutearzje. Tal fan saakkundigen komme oan it wurd lykas sosjaal geograaf Jacob van der Vaart, arsjitekt Jelle de Jong, deputearre Anita Andriesen en lânskipsarsjitekt Els van der Laan.

LTV_MEINDERT_TJOELKER_010902_WR

De stille kant - Meindert Tjoelker, fiif jier letter

01 Septimber 2002

Yn 1997 stoar Meindert Tjoelker oan de gefolgen fan in fjochtpartij yn Ljouwert wêrby't er slein en skopt waard. Hy fierde syn frijgesellejûn en spruts oaren op har gedrach oan. Op dit zinleaze geweld folge in stille optocht nei't boargemaster Hayo Apotheker en plysjesjef Kees Bangma in sinjaal ôfjaan woenen. De stille tocht krige lanlik in soad omtinken en it plan fan oanpak waard in foarbyld foar oare gemeenten. Heit Berend en mem Truus sjogge werom op dy jûn en ek Apotheker docht dat. De advokaat fan ien fan de fertochten komt ek oan it wurd.

LTV_SPITKEET_SERRE_WENNINGWET_2_190502_WR2

Fan spitkeet oant serre (diel 2)

19 Maaie 2002

Twalûk oer de wenningbou troch de jierren hinne. We sjogge in soad argyfbyld. Nei de oarloch begjint de Wederopbouw, der is grut ferlet fan wenningen. Duplekswenningen en spitlevelwenningen wurde ûntwurpen en nije wiken as Bilgaard mei allerhanne wenfoarmen yn ien wyk, fan leech- oant heechbou mei foarsjenningen en in hoop grien. De earste bewenners fan Heechterp wenje noch altyd yn de Ljouwerter wyk. Yn Hallum waard de 50.000ste wenningwetwenning oplevere yn 1966, de bewenners wenje der no noch.

LTV_SPITKEET_SERRE_WENNINGWET_1_120502_WR2

Fan spitkeet oant serre (diel 1)

12 Maaie 2002

Twalûk oer de wenningbou troch de jierren hinne. Yn 1902 waard de Woningwet oannaam, foar dy tiid wennen minsken yn de stêd yn minne omstannichheden yn ienkeamerwenten. Yn Fryslân wenne 58 prosint sa om 1900 hinne. We sjogge in hiel soad argyfmateriaal mar ek by huzen dy't doe boud binne lykas Eigen Brood Bovenal yn Ljouwert, huzen dêr waarden boud op inisjatyf fan tsjerke. Bûten it sintrum (grêften) waard de Yndyske buert boud yn 1906 mei arbeidershúskes. Yn Frjentsjer stiet de earste 'woningwetwoning' út 1905.

LTV_FLYLAN1_DOKTERDEEN_FR_090602_WR

Dokter Deen op Flylân: dokter fan elkenien

09 Juny 2002

Dokter Deen is al 10 jier húsdokter op Flylân, mei syn frou Helga hat er de (apteekhâldende) praktyk. Hy is net inkeld dokter, mar ek feedokter, toskedokter, geriater, psycholooch, bedriuwsdokter, maatskiplik wurker en noch mear. Yn syn praktyk komt er alles tsjin, fan berte oant dea. We sjogge him oan it wurk op it sprekoere, as er fisites rydt, by de maneezje is, help ferlient, mar ek as koarlid en trou-amtner. Hy fertelt oer syn wurk en de foar- en neidielen op in eilân, dokter binne je altyd. Eins is der ferlet fan in twadde dokter op it eilân.

LTV_FLYLAN2_FRIJSTEAT_FR_160602_WR

Frijsteat Flylân

16 Juny 2002

Flylân is it meast isolearre waadeilân, mei twa oeren farren fan de wâl. Tal fan bewenners komme oan it wurd. Se fertelle oer de foardielen, romte, natuer en frijheid, mar der binne ek neidielen, elk ken elkoar en net alles is foarhannen. Boargemaster Rob van der Mark is ien fan de sprekkers, lykas bakkerssoan en no hoteleigener Harry Westers en ferskate eilanners wêrûnder Gerrit Grijpstra, Tjikke van Houten en Annie Soolsma-Hoedemaker. We sjogge ek de eilanner fariant fan it Sinteklazefeest wêrby't eilanners har ferklaaie.

HJOED_110901_WR

Hjoed 11 septimber 2001

11 Septimber 2001

It nijsprogramma fan 11 septimber 2001 dat folslein yn it ramt stie fan de oanslaggen yn Amearika.

HJOED_120901_WR

Hjoed 12 septimber 2001

12 Septimber 2001

It nijsprogramma fan 12 septimber 2001 oer de neisleep fan de oanslaggen yn Amearika in dei earder.

Pages