LTV_ASJA_FR_180503_WR

Asja - nij libben

18 Maaie 2003

Asja is it opfanghûs foar froulju dy't slachtoffer wurden binne fan loverboys en sa yn de twongen prostitúsje kamen. Mei help fan in strak skema leare se in nij deiritme en har libben wer op te pakken. Twa froulju dogge har ferhaal, we hearre fan in ûndersiker oer minskehannel en hearre hoe't de plysje mei it Weaze-team besiket de kriminaliteit yn de rosse buert fan Ljouwert te kearen.

LTV_PIETER_BAKKER_FR_200403_WR

De muzyk fan it lânskip - oer komponist Pieter Bakker

20 April 2003

Pieter Bakker is komponist en (de stilte fan) it Fryske lânskip ynspirearret him, lykas de Aldegeaster Brekken by Sânfurd. Hy fertelt oer syn wurk, we sjogge him oan it wurk en we hearre syn wurk. By in repetysje fan Capella Frisiae, Excelsior yn Skraard en op it kariljon fan Dokkum. Bakker fotografearret it lânskip ek en dat ynspirearre keunstner Gerrit de Wilde ta in eksposysje.

LTV_WALFISKFARDERS_FR_130403_WR

De Fryske walfiskfarders

13 April 2003

Walfiskfarders moetsje inoar op in reüny yn Amsterdam. Mei in pear sjogge we werom op it wurk dat se dienen oan board fan de Willem Barendsz yn de jierren fyftich doe't se útfearen om op walfisken te jeien. En hoe sjogge se no werom op hat wurk? Heechlearaar arktyske wittenskippen Louwrens Hacquebord fertelt oer de skiednis fan de walfiskfeart.

LTV_MARNIX_GOOSSENS_FR_060403_WR

De keunst fan it sjen - fotograaf Marnix Goossens

30 Maart 2003

Portret fan de yn Ljouwert berne fotograaf Marnix Goossens. We sjogge him oan it wurk as er yn it lânskip in foto meitsje wol fan in stobbewylch. Hy makket realistysk wurk mei in surrealistysk trekje. Hy fertelt oer syn wurk en leafhawwers dogge dat ek, ûnder oare in keaper, galeryhâlder en de konservator fan it fotomuseum yn Den Haag.

LTV_HESSEL_300303_WR2

Hessel docht it wer

30 Maart 2003

We sjogge by it konsert fan de Skylger kroechbaas en sjonger yn de Heineken Music Hall (HMH) yn Amsterdam. Op syn eilân fertelt er oer syn passy, de muzyk, en syn dreamen. We sjogge him by de repetysjes, yn syn studio, fansels yn syn kafee De Groene Weide en folgje him by de tariedingen fan it konsert yn de HMH. Ek sjogge we him sjongen mei syn dochter Tess.

LTV_KOARNWERTERSAN_FR_160303_WR

Koarnwertersân - lit it mar sa't it is

16 Maart 2003

Portret fan Koarnwertersân en de bewenners. It plak is eins net mear as in strjitte, mei 19 huzen, by de Ofslútdyk. Earder bewenne troch minsken yn tsjinst fan Rijkswaterstaat dy't by de Lorentzslûzen wurken, mar nei't de wenplicht ferfoel, kamen der ek oare bewenners, lykas in pear út Amsterdam. Se komme der foar de rêst, romte en natuer, want der is neat te dwaan en der is ek mar ien kear yn it jier in aktiviteit op de buert. We sjogge se yn har deistich libben en se fertelle oer har bining mei it plak.

LTV_FROULJU_STEATEBANKEN_090303_WR

Froulju yn Steatebanken

09 Maart 2003

Sân politike partijen ha froulike kandidaten op ferkiesbere plakken. Se prate mei ôfgeand Steatelid Ineke Verdoner (GrienLinks) oer it wurk, de ferhâlding man-frou, idealen en ferwachtingen. De froulju binne: Marianne van Hall (CDA), Hanny Palmen (SP), Tine Bijstra (VVD), Janny van der Molen (PvdA), Annigje Toering (FNP), Sietske Leistra (CU-SGP) en Irona Groeneveld (GrienLinks). Ek binne der portretsjes fan de froulju en fertelle se wat de stânpunten binne op it mêd fan ûnderwiis, wenjen, lânbou, ekonomy en ferfier.

LTV_JOHANNES_SPYKSMA_FR_020303_FR

De metoade Spyksma

02 Maart 2003

Johannes Spyksma siet 17 jier yn de Fryske Steaten foar de PvdA. No hâldt er him mei syn stichting Frija dwaande mei de leefberheid fan Fryslân. Mei in film reizget er by doarpshuzen del om dêrnei mei de bewenners yn petear te gean, dat se sels mei plannen komme kinne. As politikus fersette er him tsjin de 'ferminskliking' fan de natuer, mar no tinkt er dat dat net mear te kearen is.

LTV_ROMTE_FOAR_WETTER_FR_230203_WR

Romte foar wetter

23 Febrewaris 2003

Earder hie Fryslân wol 100 lytse wetterskippen, no binne der noch seis en it doel is dat der ien Wetterskip Fryslân komt. Klimaatferoaring, lânbou en natuerbehear spylje in rol by wetterbehear. Tefolle wetter yn sleatten en kanalen wurdt fia gemalen en slûzen ôffierd nei de see en oarsom wurdt ek wetter yn de boezem pompt. Ferskillende partijen komme oan it wurd, boer, natuerbehearder, bemealler, klimatolooch en wetterskipsbestjoerder. We sjogge by de lânbou, natuer, gemalen en slûzen.

LTV_FRYSKE_NASSAUS_1_NL_260103_WR

De Fryske Nassaus (diel 1 en 2)

26 Jannewaris 2003

Twa dielen oer de Fryske Nassaus. We folgje it spoar fan de ferskillende stedhâlders (Willem Lodewijk, Ernst Casimir, Hendrik Casimir, Willem Frederik), spoaren yn Ljouwert (Stadhouderlijk Hof, Princessehof, Grutte Tsjerke), yn Den Haag (Noordeinde, Koninklijk Huisarchief), Apeldoorn (Het Loo), mar ek yn Dútslân (Dillenburg en slot Oranienstein). Ferskate histoarisy fertelle oer de skiednis oan de hân fan argiven yn û.o. Tresoar. De ynventaris is oanbean oan Willem-Alexander en Máxima.

LTV_MELKERTBANEN_FR_190103_WR_1

De wearde fan wurk

19 Jannewaris 2003

We sjogge by it serviceteam súd fan de gemeente Ljouwert. De wurknimmers dogge allerhanne wurksumheden yn de iepenbiere romte, se rêde 'grof vuil' op en struie. De minsken wurkje mei behâld fan útkearing yn saneamde Melkertbanen, mar dy foarsjenning stiet faai. Guon wurknimmers fertelle oer har persoanlike sitewaasje.

BOPPEDAT_020296_RepoHaadkertier

Drokte op it haadkertier fan de alvestêdeferiening

02 Febrewaris 1996

Op it haadkertier fan de alvestêdeferiening, yn it geboud fan de wetterlieding yn Ljouwert, is it in drokte fan belang. De telefoan stiet net stil en de administraasje fan legitimaasje en startkaarten komt krekt.

Pages