HJOED_050296_RepoItGietOer

Parsekonferinsje: it kin net

05 Febrewaris 1996

Alle seinen stienen op grien, mar op de parsekonferinsje fan it bestjoer fan de Friesche Elf Steden waard dúdlik: it kin net. It iis wie op guon plakken te min om al dy tûzenen riders te hâlden. De tocht trochgean litte is net ferantwurde, de teloarstelling is grut.

BOPPEDAT_070197_RepoWeromsjenKroesVenema

Kroes en Venema sjogge werom op de Alvestêdetocht

07 Jannewaris 1997

Alvestêdefoarsitter Henk Kroes en iismaster Venema sjogge werom op de Alvestêdetocht fan 1997. Dagenlang wienen se yn tou en net út de media te slaan. Beide sjogge werom; Kroes oan it moarnsbrochje mei syn frou thús yn Boazum en Venema op it iis fan de Ljouwerter Prinsetún.

HJOED_281295_RepoIselmartochtSurch

Reedride op de Iselmar

28 Desimber 1995

In hiel soad leafhawwers skreaunen har yn foar de Iselmartocht, organisearre troch de 100-jierrige iisklup fan Surch. Mei in skower foar de (Citroën) Eend wie in baan skjinfage fan in rûntsje fan fiif kilometer. Under de dielnimmers ek boargemaster Piersma.

HJOED_050195_RepoRyptsjerksterpolder

Ride op de Ryptsjerksterpolder

05 Jannewaris 1995

It ûnderstrûpte stik greide fan de Ryptsjerksterpolder is faak ien fan de earste plakken dêr't de redens ûnderbûn wurde kinne. De 'trochsetter', 'leafhawwer' en de 'warskôger' komme oan it wurd.

HJOED_050296_RepoSolexrace

Soleksrace op iis op De Jouwer

05 Febrewaris 1994

Op de Jouster iisbaan is it WK soleksrace op iis. Tritich dielnimmers, lid fan de klup AOW (Altijd Onder Weg) dogge mei oan de wedstriid. Wille is belangriker as winne. It giet net sa hurd, want it iis is sa glêd dat de bestjoerders mei de fuotten remje moatte.

HJOED_250294_RepoBelslydjeienSurhusterfean

Belslydjeie yn Surhústerfean

25 Febrewaris 1994

Ympresje fan it belslydjeien op de iisbaan yn Surhústerfean. Hoewol't it teiwaar wie, stienen 21 sliden oan de start.

HJOED_190101_RepoBelslydjeienFeanhoop

Tariedingen foar belslydjeiwedstriid op De Feanhoop

19 Jannewaris 2001

Foar it earst yn fjouwer jier soe der wer in wedstriid belslydjeien, in âlde Fryske tradysje, organisearre wurde op De Feanhoop. Wylst de organisaasje drok dwaande is mei de tariedingen wurdt stadichoan dúdlik dat it iis minder sterk is as tocht waard.

LTV_JAN_VAN_DER_KOOI_291202_WR

Grinzen ferlizze: portret fan Jan van der Kooi

29 Desimber 2002

Jan van der Kooi tekenet en skilderet, meast figuratyf wurk. We sjogge him bûten oan it tekenjen (lânskip) en ek oan it wurk yn syn atelier. Hy fertelt dat er al mar mear fierder sjen wol, syn grinzen ferlizze. Sa sjocht er nei Fryslân no ek yn it bûtenlân lykas Venetië. Yn museum De Buitenplaats yn Eelde binne tariedingen foar in tentoanstelling.

LTV_SYTZE_PRUIKSMA_FR_141202_WR

As pauken sjonge: portret fan Sytze Pruiksma

14 Desimber 2002

Sytze Pruiksma is slachwurker. Hy komt út in hiele muzikale famylje en fertelt dêroer en oer syn wei nei it konservatoarium. Hy spile by ferneamde orkesten mar wol mear út de muzyk helje as inkeld noaten spylje. We sjogge him oan it wurk foar in dûnsfoarstelling. Neist de muzyk hat er in passy foar fûgels. As bern al gie er mei de kiker deropút yn de Warkumerwaard.

LTV_RINTJE_RITSMA_101202_WR

De rûte fan Ritsma: portret fan Rintje Ritsma

10 Desimber 2002

Portret fan de suksesfolle reedrider Rintje Ritsma fan De Lemmer. We sjogge him op it Lemster skûtsje mei syn pake, yn de sportskoalle, op Thialf en op it TT-sirkwy. Hy fertelt oer syn libben en hoe't er by it riden kaam. Ek oare sporters en trainers komme oan it wurd lykas Gerard Kemkers, Ab Krook, Geert Kuiper en Ard Schenk. Ritsma stapte út de KNSB en sette as earste in kommersjele ploech op.

LTV_GEURT_BUSSER_FR_241102_WR

'Ik wol skilderje': portret fan Geurt Busser

24 Novimber 2002

Geurt Busser is lânskipsskilder. Al syn libben lang makket er akwarellen fan de natuer en dan benammnen it Waad en it wetter. We sjogge him oan it wurk yn de bûtenloft, yn waar en wyn, dat is syn atelier. Mei de camper rydt er teplak of mei de boat fart er út en lit er him drûchfalle. Nei in koart skoft op de keunstakademy hat er it himsels leard.

LTV_REIN_HOFSTRA_271002_WR

Dat dat mei...! Arsjitektuer fan Rein Hofstra

27 Oktober 2002

Rein Hofstra fan Grou is arsjitekt. Bekende ûntwerpen fan him binne de Nije Kromme (brêge yn de Slachtedyk by Wommels), de tuorren by it Sjûkelân yn Frjentsjer en de ferbou fan de Heerenveense school. Hy fertelt oer syn wurk en fyzje; hy ûntwerpt yn de kontekst fan it lânskip en we sjogge him oan it wurk mei kompanjon Tonny Douma en by ferskate projekten, lykas de ferbou fan it doarpshûs fan Raerd en nijbou fan wenning en bedriuwsromte yn Akkrum. Hy fertelt ek, mei stêdeboukundige Koos van der Sloot, oer it ûntwerp fan wetterwenningen by De Jouwer.

Pages