LTV_WR_Ik-kin-hast-alles-oer-handikapte-minsk

Ik kin hast alles...

20 Maart 2005

Yn it programma folgje we trije minsken fan tritich dy't wurkje en libje mei harren handicap. Nynke van der Kooi is blyn. Se wennet yn Frjentsjer en is ta har spyt wurkleas nei't in kontrakt ôfrûn wie, mar har dagen binne goed fol mei fan alles. Sander Gangabisoensingh hat gjin earmen. Hy wennet op It Hearrenfean en wurket as DTP-er en webdesigner by in reklameburo. Hy docht alles op de kompjûter mei syn fuotten. Cees Roest wennet yn Sigerswâld en is nei in dwerslesy diels ferlamme. Hy wurket by in leanbedriuw. We sjogge de trije haadrolspilers yn har wurk, thús en ûnderweis.

LTV_WR_Ekspedysje-Spitsbergen

Ekspedysje Spitsbergen: walfiskfarders en wittenskippers op de Noardpoal

13 Febrewaris 2005

De Fries Louwrens Hacquebord docht al 25 jier ûndersyk op Spitsbergen, flakby de Noardpoal. De heechlearaar fan de Rijksuniversiteit Groningen is dêr oait begûn mei de opgraving fan it legindaryske walfiskfangstation Smeerenburg. Willem Barentsz fan Skylge fear yn 1596 nei de Noardpoal, op wei nei Azië en ûntduts as earste it nije lân dat er Spitsbergen neamde. Hy oerwintere op Nova Zembla en oerlibbe dat net. We sjogge de heechlearaar mei syn team de tariedingen dwaan foar it ûndersyk op Hornsund, lykas it keapjen fan in gewear tsjin de iisbearen.

LTV_WR_Eise-Eisinga

Eise Eisinga: it fenomeen fan Frjentsjer

15 Maaie 2005

Dramatisearre ferhaal oer it libben en wurk fan Eise Eisinga (1744-1828) en syn planetarium yn Frjentsjer. Eise waard berne yn Dronryp as soan fan in wolkjimmer, hy waard letter sels ek wolkjimmer. Om't er goed leare koe (fral rekkenjen) folge er lessen oan de Frjentsjer Akademy. Nei't in dûmny út Boazum foarsei dat de wrâld yn 1774 fergean soe as gefolch fan in bepaalde stân fan de planeten, betocht Eisinga om in bewegend planetarium te bouwen om sjen te litten dat dat net sa wie. Op it plafond fan de wenkeamer skildere er it hielal en de oerwurken boude er op souder.

LTV_WR_Bommen-ut-e-bosk

Bommen út de bosk

24 April 2005

Fan ein septimber 1944 ôf wurde út de bosk fan Riis santich V2-raketten wei sketten. De ferjildingsaksje fan de Dútsers hat as doel Ingelân en de haven fan Antwerpen. Yn Gaasterlân makke dat in grutte yndruk. Tsjûgen fertelle oer dy tiid en der is in soad argyf te sjen út de Twadde Wrâldoarloch, it fabryk dêr't de raketten makke waarden en de skea troch de bombardeminten yn Antwerpen.

LTV_WR_De-Frysk-ierdewurk-1

'De Gleibakkers', oer Frysk ierdewurk (diel 1)

12 Juny 2005

Dokumintêre oer allerhanne fasetten fan Frysk ierdewurk, lykas de skiednis, produksje en fersprieding fan dit Fryske kultuerguod. Oan it wurd komme û.o. Pieter Tichelaar, earder direkteur fan it fabryk yn Makkum, Minze van den Akker, eigener fan de grutste kolleksje Frysk ierdewurk en tegelkenner Jan Pluis. Ek yn Harns wienen in soad gleibakkers. Yn 1972 rjochte Henk Oswald it Harnzer tegelfabryk op. Hy fertelt wat by it wurk sjen komt. Yn it Harnzer museum Het Hannemahuis lit konservator Hugo ter Avest diggels út 1614 sjen dy't yn de stêd fûn binne.

LTV_WR_De-Frysk-ierdewurk-2

'De Gleibakkers', oer Frysk ierdewurk (diel 2)

19 Juny 2005

Dokumintêre oer allerhanne fasetten fan Frysk ierdewurk, lykas de skiednis, produksje en fersprieding fan dit Fryske kultuerguod. Oan it wurd komme û.o. Pieter Tichelaar, earder direkteur fan it fabryk yn Makkum. Dat is no it âldste bedriuw fan Nederlân. Se grave de klaai sels ôf by Sopsum, ûnder Frjentsjer. By Tichelaar wurkje se ek gear mei ûntwerpers lykas Hella Jongerius. Ek yn Harns wienen earder in soad gleibakkers. Letter kamen Makkum en Boalsert derby. Yn 1972 rjochte Henk Oswald it Harnzer tegelfabryk op. Se dogge in soad oan restauraasjewurk en litte sjen hoe't dat giet.

LTV_PASSY_OARGEL_260904_WR4

Passy foar it oargel

26 Septimber 2004

Yn de 19de iuw waarden in soad oargels yn Fryslân boud, dy kamen yn de provinsje te stean, mar ek yn oare dielen fan it lân. Oargels ha ûnderhâld nedich en we sjogge by ferskillende aspekten fan dat proses, restauraasje fan pipen en houtwurk en it stimmen. Jan Jongepier is oargelist en hâldt him dwaande mei oargels as monumint. Hy hat noed oer de oargels as de tsjerken slute. We sjogge by ferskate oargels en bedriuwen dy't har dwaande hâlde mei reparaasje. It is dreech om nije minsken te krijen dy't it ambacht leare wolle.

LTV_EKO_BUORKJE_WR

Eko-buorkje: derop of derûnder

19 Desimber 2004

It regear wol dat der mear biologysk buorke wurdt. We folgje twa biologyske boeren, se fertelle oer wat se tsjinkomme yn dat proses. Kees Timmers is bouboer yn Ingwierrum en Henk Hogendoorn is tsiisboer. Thom Krol hat in edukative pleats yn Droegeham. Ek in lânbou-ekonoom komt oan it wurd.

LTV_DEGONGMAKKERS_WR

De gongmakkers; oer útfiners

12 Desimber 2004

We sjogge by fjouwer ferskillende 'gongmakkers', útfiner, technysk ûntwerper, kreatyf techniker of toch in 'Willie Wortel'. Mei in technyske achtergrûn betinke se allerhanne saken dy't ek brûkt wurde yn de yndustry of soarch. Bearnd Hylkema hat in alternatyf foar de sweeftrein, Sjoerd Meijer betinkt oplossingen yn de meganika, Rien Poortvliet besiket aaien te sieden yn de magnetron en Libbe Jonkman ûntwerpt ynstruminten foar de soarch.

LTV_OERA_LINDA_BOEK_WR

It mystearje fan it Oera Linda Boek

05 Desimber 2004

It Oera Linda Boek kaam yn 1867 foar it ljocht. Cornelis over de Linden hie it al generaasjes lang yn de famylje. Yn in lestich te lêzen hânskrift -sabeare Aldfrysk- soe it ferhaal oer de skiednis fan de Friezen gean fan 2000-50 foar Kristus. Yn 1870 waard it oanbean oan it Friesch Genootschap. Guon leauden dat it echt wie, oaren leauden dat net. Histoarikus Goffe Jensma der ûndersyk nei en neffens him hat Francois Haverschmidt, dûmny yn Foudgum it skreaun, mei yn it komplot Over de Linden en argivaris/bibliotekaris Eelco Verwijs.

LTV_MUSEUMDREAM_WR

Museumdream: oer Museum Belvédère

21 Novimber 2004

Yn Oranjewâld wurde de lêste saken dien yn en by it nije Museum Belvédère, foar hjoeddeiske en 20ste iuwske keunst. Oprjochter Thom Mercuur liedt rûn en fertelt oer syn idee by de kolleksje. Arsjitekt Eerde Schippers leit út dat it museum dat oer wetter hinne boud is in ferbining leit mei it lânskip deromhinne.

LTV_KAARTFANFRYSLAN_WR

De kaart fan Fryslân

07 Novimber 2004

Op âlde atlassen en kaarten, lykas de Schotanus-atlas fan 1718, fan Fryslân binne tal fan paden, fearten en brêgen te finen. Wat is dêr noch fan te finen yn it lânskip? Histoarikus en geograaf Meindert Schroor lit ferskillende paden sjen, lykas de holle wei by Bakkefean dy't yn de 14de/15de iuw diel útmakke fan de rûte tusken Grins en de Sudersee. De âlde karrespoaren binne noch altyd te sjen. By Keimpetille wie earder in brêge. Dy waard yn 1947 ferfongen troch in pont dy't der yn 1965 wer útgie.

Pages